Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje KELIONIUKAI. LT taisyklės

Vilnius, 2016 liepos 1 d.

  1. Bendrosios nuostatos
  2. 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su kelioniukai.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims prival. Bendrosios nuostatosomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu kelioniukai.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  3. 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo kelioniukai.lt puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo. Ši taisyklių redakcija galioja nuo 2022 m. sausio 01 dienos.

1.3. Internetinėje parduotuvėje kelioniukai.lt prekyba vykdoma tik „Prekių Pristatymas“ skyriuje nurodytose vietovėse.
1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys sulaukę 18 metų ir daugiau bei juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Kelioniukai.lt turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė kelioniukai.lt, kiek tai reikalinga prekių pristatymui ir rinkodarai , tačiau neatskleisti jų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejį, kai tai būtina užsakymo įvykdymui,  Kelioniukai.lt  taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimui. pirkėjo tikslais kelioniukai.lt veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su kelioniukai.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina , kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

3. Pardavėjas 

Parduotuvės Kelioniukai.lt Pardavėju yra įvardijima MB Kelioniukai LT, Įm.kodas 306297885 registruota LR Registrų centre. Pardavėjo e.pašto adresas yra: parduotuve@kelioniukai.lt , tel.Nr. 370 68337003, parduotuvės buveinės adresas:  Girulių g. 20 Vilnius 12123 LT.

Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas :

3.1 Įmokas parduotuvėje pagal sutartį surenka UAB „OPAY Solutions” įm.kodas 302664558 ir UAB „Paysera” įm.kodas 300060819  3.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes už        jas sumoka.
3.2. Kelioniukai.lt nėra įsipareigoję atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad kelioniukai.lt patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.
3.3. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma kelioniukai.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes kelioniukai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su kelioniukai.lt internetine parduotuve, pranešdamas  apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14(keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos,
išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl :
4.2.1. kosmetikos, parfumerijos, buitinės chemijos ir higienos prekių tiekimo;
4.2.2. prekių, kurios buvo sukomplektuotos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;
4.2.3. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų savybes.
4.2.4. atvejais, kai Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
4.2.5 pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
4.3.0 Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama arba pastebėti mažareikšmiai prekės išvaizdos ar komplektavimo trūkumai.
Taisyklių 4.2.  ir 11.2 punktuose numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis  „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.Tinkamos ir netinkamos kokybės prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Civilinis kodeksas ir Mažmeninės prekybos taisyklių 4.2.  ir 11.2 punktai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija). Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalimi, vartotojas dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į pardavėją per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos.

Taip pat prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/“.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis kelioniukai.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, sąmoningai siekia pakenkti parduotuvės įvaizdžiui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo
ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
6.5. Kelioniukai.lt turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant  tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.
6.6. Kelioniukai.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens,kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės kelioniukai.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.
Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes šiuo būdu:
Banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal išrašytą sąskaitą perveda pinigus į vieną iš kelioniukai.lt bankų sąskaitų.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.
8.4. Prekių siuntinys pradedamas ruošti ir pristatymo terminas skaičiuoti pradedamas tik gavus apmokėjimą.

9. Prekių pristatymas
9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Nepareiškus pretenzijų per 1 darbo dieną nuo prekių gavimo laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
9.6. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama internetinės parduotuvės „Pristatymo sąlygos“ skyriuje.
9.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, jei šios viršija įsigytų prekių kainą. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
9.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai kelioniukai.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
9.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
10.2. Kiekvienos kelioniukai.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija. (taisyklių 4.3.0 p.)
10.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.
11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11.1. Tinkamos ir netinkamos kokybės prekių keitimą ir grąžinimą reglamentuoja Civilinis kodeksas ir Mažmeninės prekybos taisyklių 4.2.  ir 11.2 punktai (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija). Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalimi, vartotojas dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į pardavėją per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos.
11.2. Prekių grąžinimo ir keitimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14(keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.3. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė)), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas). Tuo atveju, kai Pirkėjo grąžinama prekė Pardavėjui siunčiama naudojantis kurjerinių tarnybų paslaugomis, ši prekė prieš siunčiant turi būti įdedama į papildomą (apsauginę) pakuotę.
11.4. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Grąžinama  prekė turi būti tokia pati, kaip išsiųsta pardavėjo, nesugadintoje pakuotėje ir tinkama naudoti.

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas tiek internetinėje Kelioniukai.lt parduotuvėje, kartu patvirtina, kad yra pilnametis ir prisiima visus galimus su šio fakto nuginčijimu ir iš to kylančiomis pasekmėmis susijusius nuostolius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei kelioniukai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

0